تیغه های دامار

 • 198,400 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 15
  • ارتفاع : : 57
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : راست گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9801557RB
  بیشتر +
 • 198,400 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 15
  • ارتفاع : : 57
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : چپ گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9801557LB
  بیشتر +
 • 395,500 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 15
  • ارتفاع : : 70
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : راست گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9701570BR
  بیشتر +
 • 395,500 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 15
  • ارتفاع : : 70
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : چپ گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9701570BL
  بیشتر +
 • 265,300 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 12
  • ارتفاع : : 70
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : چپ گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9701270BL
  بیشتر +
 • 265,300 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 12
  • ارتفاع : : 70
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : راست گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9701270BR
  بیشتر +
 • 142,400 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 12
  • ارتفاع : : 57
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : راست گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9801257RB
  بیشتر +
 • 142,400 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 12
  • ارتفاع : : 57
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : چپ گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9801257LB
  بیشتر +
 • 265,300 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 10
  • ارتفاع : : 70
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : چپ گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9701070BL
  بیشتر +
 • 265,300 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 10
  • ارتفاع : : 70
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : راست گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9701070BR
  بیشتر +
 • 136,300 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 10
  • ارتفاع : : 57
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : راست گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9801057RB
  بیشتر +
 • 136,300 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 10
  • ارتفاع : : 57
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : چپ گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9801057LB
  بیشتر +
 • 136,300 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 9.5
  • ارتفاع : : 57
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : چپ گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM98009557RB
  بیشتر +
 • 227,600 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 9.5
  • ارتفاع : : 57
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : چپ گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM98009557LB
  بیشتر +
 • 227,600 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 9
  • ارتفاع : : 57
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : چپ گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9700957BL
  بیشتر +
 • 227,600 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 9
  • ارتفاع : : 57
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : راست گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9700957BR
  بیشتر +
 • 232,400 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 8
  • ارتفاع : : 70
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : چپ گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9700870BL
  بیشتر +
 • 232,400 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 8
  • ارتفاع : : 70
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : راست گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9700870BR
  بیشتر +
 • 129,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 8
  • ارتفاع : : 57
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : راست گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9800857RB
  بیشتر +
 • 129,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 8
  • ارتفاع : : 57
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : چپ گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9800857LB
  بیشتر +
 • 210,500 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 7
  • ارتفاع : : 70
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : چپ گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9700770BL
  بیشتر +
 • 210,500 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 7
  • ارتفاع : : 70
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : راست گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9700770BR
  بیشتر +
 • 129,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 7
  • ارتفاع : : 57
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : راست گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9800757RB
  بیشتر +
 • 232,400 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 5
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : راست گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : ارتفاع کلی 70 میلی متر, سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9700570BR
  بیشتر +
 • 121,700 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 4
  • کارگیر (I) : 27
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : راست گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9800457RB
  بیشتر +
 • 121,700 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 4
  • کارگیر (I) : 27
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : چپ گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9800457LB
  بیشتر +
 • 121,700 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 3
  • کارگیر (I) : 27
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : راست گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9800357RB
  بیشتر +
 • 121,700 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM9800357LB
  • قطر تیغه (D) : 3
  • کارگیر (I) : 27
  • شفت (d) : 10
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 3
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی گوشه کار به همراه یک عدد بلبرینگ, مناسب برای سوراخکاری
  بیشتر +
 • 520,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ705754
  • قطر تیغه (D) : 57.7
  • کارگیر (I) : 6.35
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : بیشتر از 3 الماسه
  • شماره کاتالوگ : 175
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی گوشه کار به همراه یک عدد بلبرینگ
  بیشتر +
 • 740,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ163204D-4
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 28
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : بیشتر از 3 الماسه
  • شماره کاتالوگ : 174
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد قوس یا قرنیز بر روی کورین
  بیشتر +
 • 590,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ625084D
  • قطر تیغه (D) : 52.4
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : بیشتر از 3 الماسه
  • شماره کاتالوگ : 173
  • سایر مشخصات : تیغ پله کف مناسب برای ایجاد فرم در گوشه کار
  بیشتر +
 • 660,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ625404D
  • قطر تیغه (D) : 54
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 172
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی لبه کورین
  • شعاع (R) : 12.7
  بیشتر +