• 868,824 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM065084
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 29
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 25.4
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 11
  بیشتر +
 • 616,624 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM064454
  • قطر تیغه (D) : 44.5
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 22.2
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 11
  بیشتر +
 • 477,853 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM063814
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 23
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 19.1
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 11
  بیشتر +
 • 433,205 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM063494
  • قطر تیغه (D) : 34.9
  • کارگیر (I) : 22
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 17.5
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 11
  بیشتر +
 • 225,653 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM062864
  • قطر تیغه (D) : 28.6
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 14.3
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 11
  بیشتر +
 • 225,653 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM062543
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 16
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 12.7
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 11
  بیشتر +
 • 183,418 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM062223
  • قطر تیغه (D) : 22.2
  • کارگیر (I) : 12.7
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 11.1
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 11
  بیشتر +
 • 138,771 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM061903
  • قطر تیغه (D) : 19
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 9.5
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 11
  بیشتر +
 • 121,877 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM061583
  • قطر تیغه (D) : 15.8
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 7.9
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 11
  بیشتر +
 • 96,536 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM061273
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 6.35
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 11
  بیشتر +
 • 94,123 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM070953
  • قطر تیغه (D) : 9.5
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 4.8
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 11
  بیشتر +
 • 89,296 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM070636
  • قطر تیغه (D) : 6.4
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 6
  • شعاع (R) : 3.2
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 11
  بیشتر +
 • 83,262 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM070326
  • قطر تیغه (D) : 3.2
  • کارگیر (I) : 8
  • شفت (d) : 6
  • شعاع (R) : 1.6
  • تعداد الماسه : 1
  • شماره کاتالوگ : 11
  بیشتر +