• 392,400 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : شیار زن
  • قطر تیغه (D) : 8
  • شفت (d) : 8
  • کارگیر (I) : 75
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMDR44080875
  بیشتر +
 • 172,800 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : شیار زن
  • قطر تیغه (D) : 6
  • شفت (d) : 6
  • کارگیر (I) : 50
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMDR44060650
  بیشتر +
 • 157,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : شیار زن
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 32
  • شفت (d) : 6
  • ارتفاع : 60
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMDR29063260
  بیشتر +
 • 138,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : شیار زن
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 25
  • شفت (d) : 6
  • ارتفاع : 50
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMDR29062550
  بیشتر +
 • 138,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : شیار زن
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 22
  • شفت (d) : 6
  • ارتفاع : 50
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMDR29062250
  بیشتر +
 • 69,600 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : شیار زن
  • قطر تیغه (D) : 4
  • کارگیر (I) : 22
  • شفت (d) : 4
  • ارتفاع : 45
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMDR29042245
  بیشتر +
 • 44,400 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : شیار زن
  • قطر تیغه (D) : 3.175
  • کارگیر (I) : 17
  • شفت (d) : 3.175
  • ارتفاع : 38.5
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMDR29311740
  بیشتر +
 • 315,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : شیارزن
  • قطر تیغه (D) : 8
  • کارگیر (I) : 32
  • شفت (d) : 28
  • ارتفاع : 60
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMDR29083260
  بیشتر +
 • 1,483,400 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 4
  • شفت (d) : 12
  • نوع : شیارزن
  • نوع تیغه : قابل تعویض
  • تعداد تیغ : بیشتر از 3
  • بلبرینگ : دارد
  • کد فنی : DMSLT5401A
  • سایر مشخصات : ست شیارزن افقی متغیر با انواع بلبرینگ
  بیشتر +
 • 1,342,200 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 47.6
  • کارگیر (I) : حداقل 3
  • شفت (d) : 12
  • نوع : شیارزن
  • نوع تیغه : قابل تعویض
  • تعداد تیغ : بیشتر از 3
  • بلبرینگ : دارد
  • کد فنی : DMSLT5401M
  • سایر مشخصات : کیت شیارزن افقی متغیر برای ایجاد شیار در اندازه های مختلف از حداقل 3 میلی متر همراه با 4 عدد بلبرینگ
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 12.4
  • کارگیر (I) : 8
  • شفت (d) : 8
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DM551243
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز
  بیشتر +
 • 291,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 6
  • نوع : تیغه
  • سایر مشخصات : مناسب برای برش و شیار
  • کد فنی : DMSCB4HM
  بیشتر +
 • 258,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 5
  • نوع : تیغه
  • سایر مشخصات : مناسب برای برش و شیار
  • کد فنی : DMSCB4FM
  بیشتر +
 • 258,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 4
  • نوع : تیغه
  • کد فنی : DMSCB4EM
  • سایر مشخصات : مناسب برای برش و شیار
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 8
  • کارگیر (I) : 35
  • نوع : شفت
  • کد فنی : DMARB0304
  بیشتر +
 • 169,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 4
  • شفت (d) : 4
  • کارگیر (I) : 15
  • ارتفاع : 50
  • نوع : شیار زن
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز و CNC, شیارزن UP-CUT, مناسب برای ایجاد شیار افقی روی سطوح مختلف
  • کد فنی : DMSBD4CL15TL50S4Z2-UP
  بیشتر +
 • 152,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 3
  • شفت (d) : 3
  • کارگیر (I) : 10
  • ارتفاع : 40
  • نوع : شیار زن
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز و CNC, شیارزن UP-CUT, مناسب برای ایجاد شیار افقی روی سطوح مختلف
  • کد فنی : DMSBD3CL10TL40S3Z2-UP
  بیشتر +
 • 152,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 2
  • شفت (d) : 3
  • کارگیر (I) : 10
  • ارتفاع : 40
  • نوع : شیار زن
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : شیارزن UP-CUT, مناسب برای ایجاد شیار افقی روی سطوح مختلف
  • کد فنی : DMSBD2CL10TL40S3Z2-UP
  بیشتر +
 • 364,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 8
  • کارگیر (I) : 32
  • شفت (d) : 8
  • ارتفاع : 65
  • نوع : شیار زن
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد شیار افقی روی سطوح مختلف
  • کد فنی : DMFBD8CL32TL65S8Z2
  بیشتر +
 • 233,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 25
  • شفت (d) : 6
  • ارتفاع : 50
  • نوع : شیار زن
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد شیار افقی روی سطوح مختلف
  • کد فنی : DMFBD6CL25TL50S6Z2
  بیشتر +
 • 187,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 2
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 6
  • ارتفاع : 50
  • نوع : شیار زن
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز و CNC, مناسب برای ایجاد شیار افقی روی سطوح مختلف
  • کد فنی : DMFBD2CL10TL50S6Z2
  بیشتر +
 • 750,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 12
  • کارگیر (I) : 40
  • شفت (d) : 12
  • ارتفاع : 80
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : شیار زن
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز و CNC, شیارزن UP-CUT, مناسب برای ایجاد شیار افقی روی سطوح مختلف
  • کد فنی : DMSBD12CL40TL80S12Z2-UP
  بیشتر +
 • 625,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 10
  • کارگیر (I) : 40
  • شفت (d) : 10
  • تعداد تیغ : 1
  • ارتفاع : 80
  • نوع : شیار زن
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز و CNC, شیارزن UP-CUT
  • کد فنی : DMSBD10CL40TL80S10Z2-UP
  بیشتر +
 • 362,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 8
  • کارگیر (I) : 32
  • شفت (d) : 8
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : شیار زن
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • ارتفاع : 70
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز و CNC
  • کد فنی : DMSBD8CL32TL70S8Z2-UP
  بیشتر +
 • 240,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 25
  • شفت (d) : 6
  • تعداد تیغ : 1
  • نوع : شیار زن
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • ارتفاع : 50
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : تیغ شیارزن دامار DOWN-CUT مناسب برای ایجاد شیار و برش بدون مکنده, سازگار با اورفرز و CNC
  • کد فنی : DMSBD6CL25TL50S6Z1
  بیشتر +
 • 216,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 6
  • تعداد تیغ : 1
  • نوع : شیار زن
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • ارتفاع : 50
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : تیغ شیارزن دامار DOWN-CUT مناسب برای ایجاد شیار و برش بدون مکنده, سازگار با اورفرز و CNC
  • کد فنی : DMSBD6CL19TL50S6Z1
  بیشتر +
 • 180,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 5
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 5
  • تعداد تیغ : 1
  • نوع : شیار زن
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز و CNC, مناسب برای ایجاد شیار روی سطوح مختلف
  • کد فنی : DMSBD5CL19TL50S5Z1
  بیشتر +
 • 677,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 12
  • کارگیر (I) : 30
  • شفت (d) : 12
  • تعداد تیغ : 1
  • نوع : شیارزن
  • نوع تیغه : ساده, قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد شیار روی سطوح مختلف
  • کد فنی : DMNB69D12CL30S12Z1
  بیشتر +
 • 626,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 10
  • کارگیر (I) : 30
  • شفت (d) : 12
  • تعداد تیغ : 1
  • نوع : شیارزن
  • نوع تیغه : ساده, قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد شیار روی سطوح مختلف
  • کد فنی : DMNB69D10CL30S12Z1
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 8
  • کارگیر (I) : 20
  • شفت (d) : 12
  • تعداد تیغ : 1
  • نوع : شیارزن
  • نوع تیغه : ساده, قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد شیار روی سطوح مختلف
  • کد فنی : DMNB69D8CL20S12Z1
  بیشتر +
 • 520,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 8
  • شفت (d) : 8
  • کارگیر (I) : 32
  • نوع : شیار زن
  • تعداد تیغ : 2
  • شکل تیغه : مارپیچ
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای ایجاد شیار روی سطوح مختلف
  • کد فنی : DMSP-D8H32S8
  بیشتر +
 • 1,168,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 12
  • شفت (d) : 12
  • کارگیر (I) : 51
  • نوع : شیار زن
  • تعداد تیغ : 2
  • شکل تیغه : مارپیچ
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای ایجاد شیار روی سطوح مختلف
  • کد فنی : DMSP-D12H51S12
  بیشتر +
 • 800,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 10
  • شفت (d) : 10
  • کارگیر (I) : 38
  • نوع : شیار زن
  • تعداد تیغ : 2
  • شکل تیغه : مارپیچ
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای ایجاد شیار روی سطوح مختلف
  • کد فنی : DMSP-D10H38S10
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 6
  • شفت (d) : 6
  • کارگیر (I) : 26
  • نوع : شیار زن
  • تعداد تیغ : 2
  • شکل تیغه : ساده
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه
  • کد فنی : DMSP D6H26S6
  بیشتر +
 • 291,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 5
  • شفت (d) : 5
  • کارگیر (I) : 17
  • نوع : شیار زن
  • تعداد تیغ : 2
  • شکل تیغه : مارپیچ
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز و CNC, مناسب برای ایجاد شیار روی سطوح مختلف
  • کد فنی : DMSP-D5H17S5
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 4
  • ارتفاع : 51
  • شفت (d) : 4
  • کارگیر (I) : 15
  • نوع : شیار زن
  • تعداد تیغ : 2
  • شکل تیغه : مارپیچ
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز و CNC, مناسب برای ایجاد شیار روی سطوح مختلف, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DMSP-D4H15S4
  بیشتر +
 • 143,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 3
  • ارتفاع : 13
  • شفت (d) : 8
  • نوع : شیار زن
  • تعداد تیغ : 2
  • شکل تیغه : مارپیچ
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز و CNC, مناسب برای ایجاد شیار روی سطوح مختلف, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DMSP-D3H13S3
  بیشتر +
 • 294,435 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM203954
  • قطر تیغه (D) : 39.5
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 30
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 91
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد شیار به صورت اریب بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 260,647 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM202863A
  • قطر تیغه (D) : 28.6
  • کارگیر (I) : 12.7
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 30
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 91
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد شیار به صورت اریب بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 294,435 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMMD822854
  • قطر تیغه (D) : 28.5
  • کارگیر (I) : 8
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 90
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد شیار افقی روی سطوح مختلف
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMMD8228510
  • قطر تیغه (D) : 28.5
  • کارگیر (I) : 8
  • شفت (d) : 10
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 90
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد شیار افقی روی سطوح مختلف
  بیشتر +
 • 347,530 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-T4001604
  • قطر تیغه (D) : 40
  • کارگیر (I) : 16
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 90
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد شیار افقی روی سطوح مختلف
  بیشتر +
 • 311,329 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-T4001404
  • قطر تیغه (D) : 40
  • کارگیر (I) : 14
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 90
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد شیار افقی روی سطوح مختلف
  بیشتر +
 • 311,329 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-T4001204
  • قطر تیغه (D) : 40
  • کارگیر (I) : 12
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 90
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد شیار افقی روی سطوح مختلف
  بیشتر +
 • 311,329 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-T4001203
  • قطر تیغه (D) : 40
  • کارگیر (I) : 12
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 90
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد شیار افقی روی سطوح مختلف
  بیشتر +
 • 294,435 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-T4001003
  • قطر تیغه (D) : 40
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 90
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد شیار افقی روی سطوح مختلف
  بیشتر +
 • 260,647 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-T400803
  • قطر تیغه (D) : 40
  • کارگیر (I) : 8
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 90
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد شیار افقی روی سطوح مختلف
  بیشتر +
 • 207,552 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-T400603
  • قطر تیغه (D) : 40
  • کارگیر (I) : 6
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 90
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد شیار افقی روی سطوح مختلف
  بیشتر +