• 953,293 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ404004J
  • قطر تیغه (D) : 40
  • کارگیر (I) : 41
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 11
  • مناسب برای : solid surface, سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 164
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و انحنا بر روی لبه سینک
  بیشتر +
 • 329,429 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ402544JA
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 24
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 7.9
  • مناسب برای : solid surface, سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 164
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 442,859 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ163184D
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 10
  • مناسب برای : solid surface, سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 163
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 1,113,067 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ103904CB
  • قطر تیغه (D) : 39
  • کارگیر (I) : 55
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 3.2
  • شعاع 2 (R2) : 6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 162
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 710,746 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ103904CA
  • قطر تیغه (D) : 39
  • کارگیر (I) : 40
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 3.2
  • شعاع 2 (R2) : 6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 162
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 571,976 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM883184E
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 57
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 161
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 571,976 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM883184D
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 57
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 160
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 588,870 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM883184C
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 57
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 159
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 571,976 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM883184B
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 57
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 158
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 588,870 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM883184A
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 57
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 157
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 521,294 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM715084CC
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 7.7
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 140
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • 433,205 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM713184CC
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 5.5
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 140
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • 521,294 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM775084CA
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 7
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 139
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل کلاسیک بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 442,859 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM773184CA
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 5
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 139
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل کلاسیک بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 520,088 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM165084Q
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 12.7
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 138
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد تونیک (کلاسیک) و ایجاد انحنا در لبه کار
  بیشتر +
 • 520,088 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM715084DB
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 11
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 137
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد تونیک (کلاسیک) و ایجاد انحنا در لبه کار
  بیشتر +
 • 520,088 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM715084DA
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 9.5
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 136
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد تونیک (کلاسیک) و ایجاد انحنا در لبه کار
  بیشتر +
 • 884,511 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM717274Q
  • قطر تیغه (D) : 72.7
  • کارگیر (I) : 23
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 30
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 135
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 547,842 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM873184B
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 38.1
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 9.5
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 129
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 553,875 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM715714CA
  • قطر تیغه (D) : 57.1
  • کارگیر (I) : 15.8
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 4
  • شعاع 2 (R2) : 22.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 126
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 538,188 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM715714CA
  • قطر تیغه (D) : 57.1
  • کارگیر (I) : 15.8
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 4
  • شعاع 2 (R2) : 22.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 126
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 538,188 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM665714A
  • قطر تیغه (D) : 57.1
  • کارگیر (I) : 15.8
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 7.9
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 125
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • 416,312 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM764134
  • قطر تیغه (D) : 41.3
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 4.8
  • شعاع 2 (R2) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 64
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 815,729 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM726354
  • قطر تیغه (D) : 63.5
  • کارگیر (I) : 28.6
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 25.4
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 62
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و منحنی عکس بانکی در لبه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 704,713 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM725714
  • قطر تیغه (D) : 57.1
  • کارگیر (I) : 25.4
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 22.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 62
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و منحنی عکس بانکی در لبه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 547,842 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM725084
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 22.2
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 19
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 62
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و منحنی عکس بانکی در لبه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 442,859 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM724454
  • قطر تیغه (D) : 44.5
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 15.9
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 62
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و منحنی عکس بانکی در لبه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 276,334 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM723813
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 16
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 12.7
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 62
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و منحنی عکس بانکی در لبه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 260,647 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM723183
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 13.4
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 9.5
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 62
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و منحنی عکس بانکی در لبه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 225,653 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM722863
  • قطر تیغه (D) : 28.6
  • کارگیر (I) : 12.7
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 7.9
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 62
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و منحنی عکس بانکی در لبه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 202,726 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM722543
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 12.7
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 62
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و منحنی عکس بانکی در لبه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 190,659 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM722223
  • قطر تیغه (D) : 22.2
  • کارگیر (I) : 12.7
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 4.8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 62
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و منحنی عکس بانکی در لبه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 165,318 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM721903
  • قطر تیغه (D) : 19
  • کارگیر (I) : 9.5
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 3.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 62
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و منحنی عکس بانکی در لبه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 416,312 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM713814J
  • قطر تیغه (D) : 38
  • کارگیر (I) : 22
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 61
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد دستگیره دراور کشویی, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 693,853 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMYB713814M
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 23.8
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 61
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد دستگیره دراور کشویی, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 311,329 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM713814D
  • قطر تیغه (D) : 38
  • کارگیر (I) : 17
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 9.5
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 59
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 564,736 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM715084
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 19
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 55
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • 538,188 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM695084
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 25.4
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 9.5
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 52
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار, مناسب برای ایجاد مدل کلاسیک بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 305,295 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM693814
  • قطر تیغه (D) : 38
  • کارگیر (I) : 17
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 52
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار, مناسب برای ایجاد مدل کلاسیک بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 658,858 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM686354
  • قطر تیغه (D) : 63.5
  • کارگیر (I) : 31.8
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 12.7
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 51
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار, مناسب برای ایجاد مدل کلاسیک بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 468,200 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM685404
  • قطر تیغه (D) : 54
  • کارگیر (I) : 25.4
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 9.5
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 48
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار, مناسب برای ایجاد مدل کلاسیک بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 347,530 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM684283
  • قطر تیغه (D) : 42.8
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 48
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار, مناسب برای ایجاد مدل کلاسیک بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 294,435 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM643333
  • قطر تیغه (D) : 33.3
  • کارگیر (I) : 16
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 48
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار, مناسب برای ایجاد مدل کلاسیک بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 929,159 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM628894
  • قطر تیغه (D) : 88.9
  • کارگیر (I) : 45
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 38.1
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 47
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد منحنی بانکی در لبه کار
  بیشتر +
 • 738,500 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM627624
  • قطر تیغه (D) : 76.2
  • کارگیر (I) : 38
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 31.8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 47
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد منحنی بانکی در لبه کار
  بیشتر +
 • 616,624 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM626994
  • قطر تیغه (D) : 69.9
  • کارگیر (I) : 35
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 28.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 47
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد منحنی بانکی در لبه کار
  بیشتر +
 • 616,624 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM625714
  • قطر تیغه (D) : 63.5
  • کارگیر (I) : 32
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 25.4
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 47
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد منحنی بانکی در لبه کار
  بیشتر +
 • 523,708 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM625714
  • قطر تیغه (D) : 57
  • کارگیر (I) : 29
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 22.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 47
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد منحنی بانکی در لبه کار
  بیشتر +