• 464,310 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM724454
  • قطر تیغه (D) : 44.5
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 15.9
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 62
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و منحنی عکس بانکی در لبه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 563,310 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM725084
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 22.2
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 19
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 62
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و منحنی عکس بانکی در لبه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 364,320 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM402544B
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 25
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 34
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 738,540 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM725714
  • قطر تیغه (D) : 57.1
  • کارگیر (I) : 25.4
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 22.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 62
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و منحنی عکس بانکی در لبه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 855,360 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM726354
  • قطر تیغه (D) : 63.5
  • کارگیر (I) : 28.6
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 25.4
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 62
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و منحنی عکس بانکی در لبه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 508,860 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM403184B
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 25
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 34
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 436,590 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM764134
  • قطر تیغه (D) : 41.3
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 4.8
  • شعاع 2 (R2) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 64
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 264,330 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM402223C
  • قطر تیغه (D) : 22.2
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 3.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 35
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 273,240 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM402543C
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 4.8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 35
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 254,430 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM402223D
  • قطر تیغه (D) : 22.2
  • کارگیر (I) : 6
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 3.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 36
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  بیشتر +
 • 273,240 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM402543D
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 4.7
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 36
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  بیشتر +
 • 436,590 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM403184E
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 25.4
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 4.8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 37
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 256,410 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM513493
  • قطر تیغه (D) : 34.9
  • کارگیر (I) : 16
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 45
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 39
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد زاویه برروی لبه قطعه ی کار
  بیشتر +
 • 617,760 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM883184A
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 57
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 157
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 375,210 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM514764
  • قطر تیغه (D) : 47.6
  • کارگیر (I) : 25.5
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 45
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 39
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد زاویه برروی لبه قطعه ی کار
  بیشتر +
 • 642,510 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM515714
  • قطر تیغه (D) : 57.1
  • کارگیر (I) : 32
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 45
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 39
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد زاویه برروی لبه قطعه ی کار
  بیشتر +
 • 599,940 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM883184B
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 57
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 158
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 774,180 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM516674
  • قطر تیغه (D) : 66.7
  • کارگیر (I) : 38.1
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 45
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 39
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد زاویه برروی لبه قطعه ی کار
  بیشتر +
 • 831,600 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM517624
  • قطر تیغه (D) : 76.2
  • کارگیر (I) : 44.5
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 45
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 39
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد زاویه برروی لبه قطعه ی کار
  بیشتر +
 • 607,860 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM883184C
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 57
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 159
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 599,940 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM883184D
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 57
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 160
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 599,940 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM883184E
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 57
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 161
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 745,470 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ103904CA
  • قطر تیغه (D) : 39
  • کارگیر (I) : 40
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 3.2
  • شعاع 2 (R2) : 6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 162
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 1,137,510 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ103904CB
  • قطر تیغه (D) : 39
  • کارگیر (I) : 55
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 3.2
  • شعاع 2 (R2) : 6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 162
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 691,020 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM613494A
  • قطر تیغه (D) : 35
  • کارگیر (I) : 80
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 4
  • شماره کاتالوگ : 44
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 113,850 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM621586
  • قطر تیغه (D) : 15.8
  • کارگیر (I) : 6
  • شفت (d) : 6
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 47
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد منحنی بانکی در لبه کار
  بیشتر +
 • 345,510 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ402544JA
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 24
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 7.9
  • مناسب برای : solid surface, سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 164
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 131,670 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM621676
  • قطر تیغه (D) : 16.7
  • کارگیر (I) : 8
  • شفت (d) : 6
  • شعاع (R) : 2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 47
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد فرم و منحنی عکس بانکی در لبه کار
  بیشتر +
 • 131,670 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM621876
  • قطر تیغه (D) : 18.7
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 6
  • شعاع (R) : 3
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 47
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار, مناسب برای ایجاد منحنی بانکی در لبه کار
  بیشتر +
 • 131,670 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM621906
  • قطر تیغه (D) : 19
  • کارگیر (I) : 9.5
  • شفت (d) : 6
  • شعاع (R) : 3.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 47
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد منحنی بانکی در لبه کار, مناسب برای ایجاد منحنی بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 131,670 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM621903
  • قطر تیغه (D) : 19
  • کارگیر (I) : 9.5
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 3.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 47
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار, مناسب برای ایجاد منحنی بانکی در لبه کار
  بیشتر +
 • 163,350 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM622223
  • قطر تیغه (D) : 22.2
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 4.8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 47
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد منحنی بانکی در لبه کار
  بیشتر +
 • 998,910 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ404004J
  • قطر تیغه (D) : 40
  • کارگیر (I) : 41
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 11
  • مناسب برای : solid surface, سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 164
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و انحنا بر روی لبه سینک
  بیشتر +
 • 177,210 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM622543
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 47
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد منحنی بانکی در لبه کار
  بیشتر +
 • 564,300 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM665714A
  • قطر تیغه (D) : 57.1
  • کارگیر (I) : 15.8
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 7.9
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 125
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • 193,050 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM622863
  • قطر تیغه (D) : 28.6
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 7.9
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 47
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد منحنی بانکی در لبه کار
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : TCL083416
  • قطر تیغه (D) : 36.6
  • کارگیر (I) : 18
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 45
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد زاویه برروی لبه قطعه ی کار
  بیشتر +
 • 227,700 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM623183
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 17
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 9.5
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 47
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد منحنی بانکی در لبه کار
  بیشتر +
 • 564,300 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM715714CA
  • قطر تیغه (D) : 57.1
  • کارگیر (I) : 15.8
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 4
  • شعاع 2 (R2) : 22.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 126
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 227,700 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM623184
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 17
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 9.5
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 47
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد منحنی بانکی در لبه کار
  بیشتر +
 • 555,390 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 20
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 3.2
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز و CNC, مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM403814FT
  بیشتر +
 • 581,130 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM715714CA
  • قطر تیغه (D) : 57.1
  • کارگیر (I) : 15.8
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 4
  • شعاع 2 (R2) : 22.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 126
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : TCL060816
  • قطر تیغه (D) : 16.7
  • کارگیر (I) : 8
  • شفت (d) : 6
  • شعاع (R) : 2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  بیشتر +
 • 277,200 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM623813
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 12.7
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 47
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد منحنی بانکی در لبه کار
  بیشتر +
 • 574,200 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM873184B
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 38.1
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 9.5
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 129
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 277,200 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM623814
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 12.7
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 47
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد منحنی بانکی در لبه کار
  بیشتر +
 • 345,510 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM624453
  • قطر تیغه (D) : 44.5
  • کارگیر (I) : 22
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 15.8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 47
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد منحنی بانکی در لبه کار
  بیشتر +
 • 345,510 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM624454
  • قطر تیغه (D) : 44.5
  • کارگیر (I) : 22
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 15.8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 47
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار, مناسب برای ایجاد منحنی بانکی در لبه کار
  بیشتر +
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید