• ۶۴۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ705754
  • قطر تیغه (D) : 57.7
  • کارگیر (I) : 6.35
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : بیشتر از 3 الماسه
  • شماره کاتالوگ : 175
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی گوشه کار به همراه یک عدد بلبرینگ
  بیشتر +
 • ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM703503-l12
  • قطر تیغه (D) : 35
  • کارگیر (I) : 12
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 53
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد پله در سطح مقطع
  بیشتر +
 • ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM703813
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 53
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد پله در سطح مقطع
  بیشتر +
 • ۹۱۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMRBT1501M
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 12.7
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 53
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد پله در سطح مقطع همراه با 6 عدد بلبرینگ برای داشتن چندین کارگیرمختلف, همراه با آچار آلن
  بیشتر +
 • ۲۵۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM703183
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 53
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد پله در سطح مقطع, همراه با آچار آلن
  بیشتر +
 • ۳۳۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM703493
  • قطر تیغه (D) : 34.9
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 53
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد پله در سطح مقطع, همراه با آچار آلن
  بیشتر +
 • ۲۱۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM703503-l6
  • قطر تیغه (D) : 35
  • کارگیر (I) : 6
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 53
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد پله در سطح مقطع
  بیشتر +
 • ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM703503-l8
  • قطر تیغه (D) : 35
  • کارگیر (I) : 8
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 53
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد پله در سطح مقطع
  بیشتر +
 • ۲۹۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM703503-l10
  • قطر تیغه (D) : 35
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 53
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد پله در سطح مقطع
  بیشتر +
 • ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM703186
  • قطر تیغه (D) : 31
  • کارگیر (I) : 12.2
  • شفت (d) : 6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 53
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد پله در سطح مقطع
  بیشتر +
 • ۳۶۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM703504-l14
  • قطر تیغه (D) : 35
  • کارگیر (I) : 14
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 53
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد پله در سطح مقطع
  بیشتر +
 • ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM703504-l16
  • قطر تیغه (D) : 35
  • کارگیر (I) : 16
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 53
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد پله در سطح مقطع
  بیشتر +
 • ۳۶۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM703504-l18
  • قطر تیغه (D) : 35
  • کارگیر (I) : 18
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 53
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد پله در سطح مقطع
  بیشتر +
 • ۳۶۵,۳۱۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM703504-l20
  • قطر تیغه (D) : 35
  • کارگیر (I) : 20
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 53
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد پله در سطح مقطع
  بیشتر +
 • ۴۰۷,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM705083B-4
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 2
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 54
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد پله یا شیار افقی
  بیشتر +
 • ۴۰۷,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM705083D-4
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 3
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 54
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد پله یا شیار افقی
  بیشتر +
 • ۱۵۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 8
  • کارگیر (I) : 35
  • نوع : شفت
  • کد فنی : DMARB0304
  بیشتر +
 • ۴۱۷,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM705083E-4
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 4
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 54
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد پله یا شیار افقی
  بیشتر +
 • ۴۱۷,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM705083F-4
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 5
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 54
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد پله یا شیار افقی
  بیشتر +
 • ۴۶۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM705083H-4
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 6
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 54
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد پله یا شیار افقی
  بیشتر +
 • ۳۲۱,۳۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 4
  • نوع : تیغه
  • کد فنی : DMSCB4EM
  • سایر مشخصات : مناسب برای برش و شیار
  بیشتر +
 • ۳۶۳,۲۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 5
  • نوع : تیغه
  • سایر مشخصات : مناسب برای برش و شیار
  • کد فنی : DMSCB4FM
  بیشتر +
 • ۳۶۳,۲۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 6
  • نوع : تیغه
  • سایر مشخصات : مناسب برای برش و شیار
  • کد فنی : DMSCB4HM
  بیشتر +
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید