• ۵۳۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM163503F
  • قطر تیغه (D) : 35
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 23
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM166104F
  • قطر تیغه (D) : 61
  • کارگیر (I) : 32
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 25
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 23
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۶۰۹,۷۳۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM402544B
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 25
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 34
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۱,۰۳۳,۵۰۵ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM165004NA
  • قطر تیغه (D) : 50
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 16.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 147
  • سایر مشخصات : قطر میانی تیغه 16 میلیمتر, مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  بیشتر +
 • ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM864454Y
  • قطر تیغه (D) : 44.5
  • کارگیر (I) : 25.4
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 9.5
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • ۸۵۳,۸۷۵ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM403184B
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 25
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 34
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • ۷۳۳,۷۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM764134
  • قطر تیغه (D) : 41.3
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 4.8
  • شعاع 2 (R2) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 64
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • ۴۴۲,۷۵۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM402223C
  • قطر تیغه (D) : 22.2
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 3.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 35
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • ۱,۳۷۱,۲۶۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM165004NA
  • قطر تیغه (D) : 50
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 16.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 147
  • سایر مشخصات : قطر میانی تیغه 16 میلیمتر, مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  بیشتر +
 • ۵۷۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM864454Y
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • شفت (d) : 12
  • کارگیر (I) : 18.3
  • شعاع (R) : 4.8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • ۷۳۳,۷۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM862864S
  • قطر تیغه (D) : 29
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 150
  • سایر مشخصات : قطر میانی تیغه 16 میلیمتر, مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  بیشتر +
 • ۴۵۷,۹۳۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM402543C
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 4.8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 35
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • ۵۹۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM643814
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • شفت (d) : 12
  • کارگیر (I) : 18
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • ۴۲۶,۳۰۵ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM402223D
  • قطر تیغه (D) : 22.2
  • کارگیر (I) : 6
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 3.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 36
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  بیشتر +
 • ۵۱۸,۶۵۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM613183F
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 13.2
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 9.5
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 102
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۷۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 24
  • کارگیر (I) : 27
  • شفت (d) : 12
  • نوع : دوراهه
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد منحنی بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM102404BB
  بیشتر +
 • ۴۶۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM613183B
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 17.5
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 4
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • ۴۵۷,۹۳۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM402543D
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 4.7
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 36
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  بیشتر +
 • ۸۷۲,۸۵۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM863493N
  • قطر تیغه (D) : 35
  • کارگیر (I) : 29
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 152
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • ۷۳۳,۷۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM403184E
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 25.4
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 4.8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 37
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • ۹۱۳,۳۳۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM863814V
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 30
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 154
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • ۸۲۲,۲۵۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM615404F
  • قطر تیغه (D) : 54
  • کارگیر (I) : 25.4
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 20.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 102
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • ۵۵۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM693816
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 17.5
  • شفت (d) : 6
  • شعاع (R) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 102.22
  • کارگیر (I) : 50
  • شفت (d) : 12
  • نوع : تیغه دست انداز پله
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب ترین تیغه برای ایجاد دستگیره و …
  • کد فنی : DM8710224G
  بیشتر +
 • تیغ پروفیل لبه با بلبرینگ کد DM643336
  ۸۲۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM643336
  • قطر تیغه (D) : 33.3
  • کارگیر (I) : 16
  • شفت (d) : 6
  • شعاع (R) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • ۱,۰۶۲,۶۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM865084X
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 155
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 102.22
  • کارگیر (I) : 58
  • شفت (d) : 12
  • نوع : تیغه دست انداز پله
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب ترین تیغه برای ایجاد دستگیره و …
  • کد فنی : DM8810224HT
  بیشتر +
 • ۴۸۷,۰۲۵ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM613183G
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 14.5
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 3.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 103
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • ۹۱۰,۸۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM615714G
  • قطر تیغه (D) : 57
  • کارگیر (I) : 29.6
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 8.1
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 103
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • ۱,۰۵۲,۴۸۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ622864
  • قطر تیغه (D) : 28.6
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 170
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی لبه کورین
  • شعاع (R) : 7.9
  بیشتر +
 • ۵۴۷,۷۴۵ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM613183D
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 14.3
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 4.8
  • شعاع 2 (R2) : 2.4
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 104
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • ۶۱۸,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 34
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  • کد فنی : DM163404CCA
  بیشتر +

تیغ پروفیل

تیغ پروفیل یکی دیگر از تیغ های فرزی پر کاربرد در صنعت نجاری است که مدل ها و سایز های متنوعی دارد. تیغ فرز فرم های مختلفی دارند و یکی از تیغ هایی که نسبت به سایر تیغ ها تنوع زیادی دارد، تیغ پروفیل می باشد. این تیغ بیشتر برای ایجاد طرح های کلاسیک کاربرد دارد.

نجار ها با استفاده از تیغ پروفیل محصولات چوبی جذاب و زیبایی می سازند. این محصول خود انواعی دارد که عبارتند از: تیغ ابرویی، نفوذی، دو انحنا و تیغ لبه. هر کدام از این تیغ ها کاربرد خاصی دارند.

مورد مهمی که در رابطه با انواع تیغ های پروفیل وجود دارد این است که فرد باید متناسب با مهارتی که دارد مناسب ترین تیغه را جهت ایجاد اشکال خاص انتخاب کند.

تیغ های پروفیل جنس های متنوعی دارند. نگهداری از این تیغ ها یکی از موضوعات مهمی است که همه نجار ها باید با آن آشنایی داشته باشند.

چون اگر این محصول درست نگهداری نشوند کند شده و کارایی خود را از دست می دهند. بدین منظور باید تیغ را در بسته جداگانه قرار دهید تا با اجسام یا قطعات دیگر برخورد نداشته باشد.

تیز کردن تیغ های فرزی کار ساده ای نیست؛ بنابراین اگر تیغ فرزی شما کند شده و می خواهید آن را تیز کنید باید به سراغ افراد ماهر بروید.

علاوه بر این باید با تنظیم کردن سرعت چرخش تیغه از اصطکاک و سوختن الماس جلوگیری کنید. در ادامه می خواهیم ضمن معرفی انواع تیغ های پروفیل، ویژگی ها و مشخصات این تیغ پر کاربرد را بیان کنیم.

انواع تیغ پروفیل

تیغ پروفیل همانند سایر تیغ ها انواعی دارد که در اینجا می خواهیم هر کدام از آنها را نامبرده و مختصر توضیح دهیم.

• تیغ ابرویی

تیغ ابرویی یکی از پر فروش ترین تیغ هایی است که بیشتر برای ایجاد برش های کلاسیک مورد استفاده قرار می گیرد. این تیغ از آلیاژ بادوام ساخته شده است؛ به همین دلیل در مقابل ضربات شدید مقاوم بوده و طول عمر بالایی دارد.

• تیغ نفوذی

تیغ نفوذی در دو حالت سر تخت و سرگرد طراحی و تولید می شود. هر کدام از این تیغ ها در ابعاد و اندازه های متفاوتی در بازار موجود بوده و در صنایع مختلفی کاربرد دارند.

• تیغ دو انحنا

تیغ در قسمت کارگیر دارای دو انحنا می باشد. این تیغ بیشتر در ساخت لوازم دکوری کاربرد دارد. اگر در رابطه با انواع تیغ های فرزی اطلاعات زیادی ندارید حتما قبل از خرید با افراد متخصص و حرفه ای که در این زمینه تجربه کاری دارند مشورت بگیرید.

• تیغ لبه

تیغ پروفیل لبه در ابعاد و فرم‌ های مختلفی طراحی و تولید می شود. نجار ها از این تیغ برای فرم دادن به لبه میز، قفسه ها و کمد ها، نرده های چوبی و انواع قاب عکس ها استفاده می کنند. برای اینکه این تیغ بتواند در برش های عمقی عملکرد بهتری داشته باشد یک بلبرینگ برای آن طراحی شده است که از نفوذ تیغ در قطعه کار جلوگیری می کند.

قیمت تیغ پروفیل

تیغ پروفیل همانند سایر تیغه های فرزی با توجه به مواردی مانند: قطر، ارتفاع، پهنا و تراکم الماس قیمت گذاری می شود. هر کدام از تیغه های پروفیل قیمت متفاوتی دارند.

برخی از برندها چون معتبر هستند و طرفداران زیادی در بازارهای جهانی دارند قیمت محصولات خود را بالا می برند اما برند دامار با وجود اعتباری که در بین مشتریان خود دارد قیمت مناسبی برای انواع تیغه های فرزی در نظر گرفته است.

به علت نوسانات موجود در بازار قیمت تمامی محصولاتی که در براده کاری مورد استفاده قرار می گیرند در کوتاه مدت تغییر می کند؛ به همین دلیل بهتر است جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه خرید انواع تیغ پروفیل ها با مشاوران و کارشناسان ما در فروشگاه سیحون چوب تماس حاصل نمایید.

مشاوران ما در خصوص انواع تیغ های پروفیلی و کاربرد آنها و موارد تاثیر گذار در قیمت هر کدام از این تیغه ها اطلاعات زیادی دارند؛ بنابراین بهتر می ‌توانند شما عزیزان را راهنمایی کنند. با بهره ‌مندی از راهنمایی‌ های این افراد می توانید بهترین انتخاب را داشته باشید.

خرید تیغ پروفیل

تیغ پروفیل یکی از کاربردی ترین ابزار آلات برشی است که در ساخت انواع پروژه های چوبی مورد استفاده قرار می گیرد.

این تیغ از نظر ابعاد، قطر، کارگیر و سایز شفت با دیگر تیغ ها متفاوت می باشد؛ بنابراین باید متناسب با نیاز خود ایده‌ آل ‌ترین تیغ فرز پروفیل را انتخاب و خریداری نمایید. شما عزیزان می توانید انواع محصولات را هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین از فروشگاه های سراسر کشور تهیه کنید.

فروشگاه اینترنتی سیحون چوب به عنوان یک فروشگاه آنلاین که اولویت فعالیت خود را جلب رضایت و اعتماد مشتریان قرار داده مفتخر است که انواع تیغ های فرزی به ویژه تیغ فرز پروفیل را با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در دسترس مشتریان قرار داده است.

شما عزیزان با مراجعه به وبسایت اینترنتی این فروشگاه می توانید انواع تیغ های فرزی را همراه با مشخصات و اطلاعات کامل آن ها مشاهده نمایید. سپس با آگاهی کامل تیغ مورد نیاز خود را انتخاب و سفارش دهید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید