• ۴۹۱,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM194064A
  • قطر تیغه (D) : 40.6
  • کارگیر (I) : 5
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 101
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۷۲۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM195454A
  • قطر تیغه (D) : 54.5
  • کارگیر (I) : 8
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 101
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۸۷۸,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM196534A
  • قطر تیغه (D) : 65
  • کارگیر (I) : 9.5
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 101
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۴۱۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM193104
  • قطر تیغه (D) : 31
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 101
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۵۱۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM194004
  • قطر تیغه (D) : 40
  • کارگیر (I) : 28.6
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 101
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 69.9
  • کارگیر (I) : 17
  • شفت (d) : 12
  • نوع : گل نقطه ای
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM196994G
  بیشتر +
 • ۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 69.9
  • کارگیر (I) : 18
  • شفت (d) : 12
  • نوع : گل نقطه ای
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM196994G
  بیشتر +
 • ۱,۴۵۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 54
  • کارگیر (I) : 14.5
  • شفت (d) : 12
  • نوع : گل نقطه ای
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM195404C
  بیشتر +
 • ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 44.5
  • کارگیر (I) : 15
  • شفت (d) : 12
  • نوع : گل نقطه ای
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM194454C
  بیشتر +
 • ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 14
  • شفت (d) : 12
  • نوع : گل نقطه ای
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM195084F
  بیشتر +
 • ۱,۴۰۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 54
  • کارگیر (I) : 15
  • شفت (d) : 12
  • نوع : گل نقطه ای
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM195404GA
  بیشتر +
 • ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 80
  • کارگیر (I) : 14.5
  • شفت (d) : 12
  • نوع : گل نقطه ای
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM198004A
  بیشتر +
 • ۴۹۱,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM192864B
  • قطر تیغه (D) : 29
  • کارگیر (I) : 3.2
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 99
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۵۹۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM193814B
  • قطر تیغه (D) : 38
  • کارگیر (I) : 6
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 99
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۷۶۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM193814F
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 12
  • شفت (d) : 10
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 99
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 63.5
  • کارگیر (I) : 14
  • شفت (d) : 12
  • نوع : گل نقطه ای
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM196354F
  بیشتر +
 • ۶۶۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM195084B
  • قطر تیغه (D) : 51
  • کارگیر (I) : 7
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 99
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۶۶۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM195004
  • قطر تیغه (D) : 50
  • کارگیر (I) : 38
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 100
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۴۱۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM193004A
  • قطر تیغه (D) : 30
  • کارگیر (I) : 3.2
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 101
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید