• 409,071 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM501274E-3
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 50.8
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 3
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 276,334 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM501274D-3
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 38
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 3
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 553,875 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM501274H
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 77
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : پرداخت قطعه کار, چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 339,083 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM521274H
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 76
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 190,659 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM501273D
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 38
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 172,558 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM501273C
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 32
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 276,334 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM521204B
  • قطر تیغه (D) : 12
  • کارگیر (I) : 50
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 177,385 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM521204A
  • قطر تیغه (D) : 12
  • کارگیر (I) : 40
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 141,184 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM500956C
  • قطر تیغه (D) : 9.5
  • کارگیر (I) : 32
  • شفت (d) : 6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 120,670 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM520903
  • قطر تیغه (D) : 9
  • کارگیر (I) : 30
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 485,093 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM151903D
  • قطر تیغه (D) : 19
  • کارگیر (I) : 51
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : پرداخت قطعه کار
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 21
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 294,435 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM151273E
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 38
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : پرداخت قطعه کار
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 21
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 207,552 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM151273B
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : پرداخت قطعه کار
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 21
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 172,558 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM150953B
  • قطر تیغه (D) : 9.5
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : پرداخت قطعه کار
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 21
  بیشتر +